Verkeer

 

Beste wijkbewoners,

Twee jaar terug hebben we samen met wijkbewoners meegedaan aan de sessies van de gemeente over het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Thorbeckelaan. Die plannen zijn meegenomen in het concept VerkeersCirculatiePlan (VCP). Dat is vorig jaar de inspraak ingegaan. Ook het bewonersplatform gouda noord heeft daaraan meegedaan. De gemeente had ervoor gekozen om op haar website een bericht te plaatsen met een lijst van vertegenwoordigers van de verschillende wijken en belanghebbenden. Veel zaken in het VCP zijn pas maart bekend geworden.

Er is een uitgebreide set aan maatregelen in het concept VCP opgenomen. Discussiepunt is het voorgenomen éénrichtingscarré in Gouda Noord. Daarover is in de inspraak gezegd dat dit plan nog nader wordt uitgezocht. Ook is het de bedoeling dat er nog afstemming plaatsvindt met de wijk.

Er zijn gelukkig uitgebreide maatregelen opgenomen in het VCP voor de Thorbeckelaan.

Hieronder een samenvatting van de belangrijkste punten van het concept VCP. Dit zal komende periode besproken worden in de gemeenteraad.

 

 

Gemeente Gouda presenteert concept VerkeersCirculatiePlan (VCP)

April 2021

Het afgelopen jaar heeft de gemeente Gouda in samenspraak met burgers en bedrijven een nieuw verkeercirculatieplan opgesteld. Het is een uitgebreid plan geworden met enkele grote maatregelen. De gemeente wil twee zaken bereiken. In de eerste plaats de tien grote verkeersknelpunten in de stad aanpakken. In de tweede plaats voorsorteren op de verkeerstrends voor de komende jaren. Graag geven wij een samenvatting en een toelichting.

 

 

 

 

 

 

Afbeelding: toen parkeren op de Markt nog gewoon kon: tijden veranderen, verkeersinzichten ook

 

 

 

 

Het nieuwe VCP wil naar een ander verkeersbeeld

Het concept VCP wil duidelijk naar een andere verkeersbeeld in Gouda. Enkele hoofdpunten zijn:

 • De binnenstad moeten autoluw worden.
 • Er komt meer aandacht voor fietsveiligheid.
 • De gemeente volgt de Tweede Kamer en wil binnen de bebouwde kom in beginsel een maximum snelheid van 30 km/uur.
 • Aanpak van tien verkeersknelpunten in de stad, zoals het Kleiwegplein en de Thorbeckelaan.
 • Tegengaan van het doorgaande doorgaande (regionale) verkeer door Gouda.
 • Versterking van de stadsring, dat wil zeggen de grote wegen om Gouda heen, zoals de Burgemeester van Reenensingel.

 

 

Tegengaan doorgaand regionaal verkeer

Al vele jaren is dit een knelpunt. Onderstaande afbeelding, die uit het technisch rapport van 2020 van het VCP komt, is hierbij een goed uitgangspunt voor te nemen maatregelen in stad en wijk. Het beeld is bevestigd in een eerder onderzoek in 2019. De percentages doorgaand regionaal verkeer door Gouda, dat dus hier eigenlijk geen bestemming heeft maar wel voor veel verkeersoverlast zorgt, variëren van 20 tot 50%, afhankelijk van de berekeningsmethodiek. Dit sluipverkeer door de stad moet (en zo blijkt kan ook) regionaal worden afgewikkeld. Dat betekent onder andere een fors mindere belasting voor de hele oostas Joubertstraat – Bodegraafsestraatweg.

Op de afbeelding is goed te zien dat het verkeer op de Jouberststraat – Bodegraafsestraatweg zuid – Bodegraafsestraatweg noord voornamelijk komt van het doorgaande regionaal verkeer. Dat tegengaan zorgt dus voor een structurele oplossing aan de oostkant van Gouda.

Er ligt hier bijvoorbeeld een belangrijke rol voor de Zuidwestelijke Randweg. Belangrijk is dat Gouda hierop alert is in het regionaal verkeersoverleg.

 

Afbeelding uit verkeersonderzoeken 2019 en 2020: regionaal ombuigen doorgaand regionaal verkeer belangrijk

 

 

 

 

Binnen de bebouwde kom naar maximum 30 km / uur

De Tweede Kamer heeft gezegd dat in Nederland in beginsel alle straten binnen de bebouwde kom een maximum snelheid van 30 km/ uur moeten krijgen. Dat betekent dat op termijn ook binnen Gouda Noord een lagere maximum snelheid zal gelden. In het concept VCP staat hierover de volgende passage:

“Gouda omarmt het besluit van de Tweede Kamer in 2020 om 30 km/u als standaard te hanteren binnen de bebouwde kom. Dit is een aanscherping ten opzichte van het Mobiliteitsplan 2017-2026. Het sturen op lagere snelheden geeft meer kansen voor verblijfskwaliteit in de inrichting. Naast extra kwaliteit en verkeersveiligheid voor wandelen en fietsen, krijgt autoverkeer binnen Gouda zo een lagere gemiddelde snelheid (‘doorwaadbare stad’). Dit draagt bij aan de concurrentiepositie van lopen en fietsen. Daarnaast zal doorgaand autoverkeer meer gaan rijden via de hoofd- en randwegen. Alle wegen binnen Gouda worden 30 km/u, met enkele uitzonderingen. De randwegen houden een hogere snelheidslimiet vanwege de stroomfunctie van deze wegen.”

 

Afbeelding uit concept VCP: maximum snelheid op wegen binnen Gouda

 

 

 

 

 

 

 

Versterken stadsring: betere doorstroming Burgemeester Van Reenensingel

Speerpunt van ons was het (eindelijk) tegengaan van het vele doorgaande regionale verkeer door Gouda. In samenhang daarmee hebben wij ook vooral gepleit voor een betere benutting en doorstroming op de Van Reenensingel, inclusief een goede afstemming met de kruispunten Goudse Poort / A12 (dit is namelijk een cruciaal kruispunt in de hele verkeersdynamiek in Gouda), de kruispunten met de Ridder van Catsweg en Plaswijckweg en met het fietspad Bloemendaalsweg. De Burgemeester van Reensensingel kan en moet meer stadsverkeer gaan opvangen. Wij hebben gevraagd of de capaciteit inderdaad dan toereikend is. Uit de onderzoeken van de gemeente en het verkeerskundig bureau blijkt dat met een aantal maatregelen dit mogelijk is. Het lijkt ons dan wel een goede zaak dat nagedacht wordt over geluidsschermen op bepaalde delen van de Van Reenensingel.

Op onderstaande afbeelding is de stadsring waaronder de Burgemeester van Reenensingel gemarkeerd.

 

 

 

 

 

 

“Langzamer rijden gaat sneller”

De Burgemeester van Reenensingel zal minder kruispunten met verkeerslichten krijgen. Het VCP: “De Van Reenensingel, Goudse Houtsingel en Goverwellesingel blijven 50 km/u, vanwege de verkeersfunctie voor Gouda. Enkele kruispunten worden voorrangspleinen met oversteeklicht. Dit verbetert zowel de oversteekbaarheid als de autodoorstroming.” De idee daarachter is dat uit onderzoek is gebleken dat “langzamer rijden uiteindelijk sneller gaat”. Op de afbeeldingen de kruising Burgemeester van Reenensingel en Plaswijckweg, vlakbij de snackbar, resp. de huidige situatie en de mogelijk nieuwe situatie.

 

 

 

Knelpunten in de stad: aanpak met 10 grote samenhangende maatregelen

Het VCP benoemt vele maatregelen. Er zijn ook veel onderzoeken gedaan. In de bijlagen op de website van de gemeente Gouda is alles na te lezen. Hieronder de tien belangrijkste maatregelen zoals die in het VCP zijn beschreven. Het verkeersbureau benadrukt dat alle maatregelen in samenhang moeten worden gezien en dus ook als één geheel moeten worden gezien en uitgevoerd.

 

 

 

 

 

 

 

Als voorbeeld noemen wij twee hoofdmaatregelen. In de eerste plaats de forse herinrichting van het Kleiwegplein: links de huidige situatie, rechts zoals in het VCP voorgesteld. Duidelijk is dat de verkeersstromen in de binnenstad anders worden ingericht.

 

Een belangrijke maatregel is ook de aanpak van de Thorbeckelaan, een weg die al lang bekend staat als gevaarlijk voor fietsers. Hierover was vrijwel iedereen het eens, en terecht. Ieder herinnert zich nog het ongeluk dat daar heeft plaatsgevonden.

Veel discussie is er daarentegen wel geweest over het plan om in Gouda Noord een zogenaamd éénrichtingscarré te maken. Dat is bij de Graaf Florisweg, Thorbeckelaan, Statensingel en Bodegraafsestraatweg Zuid. Dit zal nog verder worden besproken en uitgewerkt.

Op de afbeelding links een impressie van de nieuwe inrichting van de Thorbeckelaan, met eenrichtingsverkeer en met meer en een afgescheiden ruimte voor fietsers. Op de afbeelding rechts de richtingen in het carré.

 

 

Zeer veel onderzoeken, nu uitvoeren

Er zijn de afgelopen jaren (2018 – 2020) veel en goede verkeersonderzoeken uitgevoerd. Ook zijn veel oplossingsrichtingen benoemd en uitgewerkt. Wat ons betreft kan de aandacht nu liggen op de uitvoering van alle plannen. Bij de inspraaksessies hebben wij begrepen dat hiervoor financiële middelen zijn vrijgemaakt. Ook dat is positief te waarderen. Mobiliteit en verkeersveiligheid is immers voor veel bewoners een belangrijk leefbaarheidspunt.

 

Meer informatie

Er zijn zeer veel onderzoeken en verslagen. Deze webpagina bevat slechts enkele hoofdpunten. U kunt alles nalezen op de website van de gemeente namelijk https://www.gouda.nl/gouda-werkt-aan-de-stad/verkeerscirculatieplan/

 

Hoe verder en reacties

De politiek zal het VCP de komende maanden verder bespreken. Daarna is het de bedoeling dat de gemeente voor enkele maatregelen een apart participatieproces opstart. Als onafhankelijke en politiek neutrale bewonersorganisatie praten wij ook daarover graag mee. U kunt dan ook uw mening over het VCP aan ons (blijven) geven via contact@bewonersplatformgoudanoord.nl of via 06 53 18 18 53.

 

 

 


VerkeersCirculatiePlan door de gemeente Gouda ingetrokken (november 2019)

Begin dit jaar heeft de gemeente Gouda een veelomvattend Verkeerscirculatieplan en Parkeerplan gepresenteerd. Recent heeft de wethouder echter besloten, na overleg met de gemeenteraad, om deze plannen terug te trekken. Er zal eerst een uitgebreide consultatieronden met de stad gaan plaatsvinden.

De gemeente: “Vele inwoners, organisaties en bedrijven hebben hun visie gegeven op het raadsvoorstel, door mondelinge bijdrages in de verkennende raadsbijeenkomst of doormiddel van brief aan de gemeenteraad. En hoewel er ook mensen heel blij waren met het idee van bijvoorbeeld een autoluwe binnenstad gaf het gebrek aan participatie in aanloop naar het verschijnen van dit voorstel de (negatieve) doorslag. De beweging om het voorstel van tafel te halen werd ingezet toen wethouder Hilde Niezen afgelopen woensdag de raad adviseerde het voorstel van de agenda te halen. De gemeenteraad ging hier in mee aangezien ook de raadsleden vonden dat het traject geen schoonheidsprijs verdiende. Het VCP zal met een nieuw raadsvoorstel, na een uitgebreide consulatie ronde met de stad, volgend jaar aan de raad aangeboden worden. Hierna kan het besluitvormingstraject in de gemeenteraad weer worden opgestart.”

Relevante links naar de gemeente Gouda en onze brief:

https://www.gouda.nl/Inwoners/Verkeer_en_vervoer/Mobiliteitsplan

https://www.gouda.nl/ris/Raadsinformatie/Ontmoet_de_raad/Digitale_nieuwsbrieven/Nieuwsbrief_11_november_2019/Het_raadsvoorstel_over_het_Verkeerscirculatie_plan_VCP_is_van_tafel

BPGNreactieVCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Start verkeersveiliger maken Thorbeckelaan  (mei 2019)

Breed overleg over verkeersveiliger maken Thorbeckelaan

Deze maand zijn de gemeente Gouda en betrokken partijen gestart met de herinrichting van de Thorbeckelaan. De partijen zijn de Leo Vromanschool, ondernemers van het Hogendorpplein, de Fietsersbond, Bewonersplatform Gouda Noord en bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck.

 

Aanpak hard nodig

Bij het eerste overleg hebben alle partijen serieus en uitgebreid de mogelijke oplossingen besproken om deze straat verkeersveiliger te maken. Dat is nodig ook. Aanleiding is het intrieste dodelijk ongeval van vorig jaar. Al zeer lang vormt de Thorbeckelaan een risicovolle straat wat betreft verkeersveiligheid.

 

Inventarisatie verkeerssituatie

Het verkeersbureau dat de gemeente heeft ingeschakeld benoemde eerst de situatie en problemen. De Thorbeckelaan heeft binnen Gouda de functie ‘stadsstraat’. Dat wil zeggen dat er een 50 km/uur regime geldt en dat deze straat in het hoofdwegennet dient als ‘gebiedsontsluitingsweg’ waarbij de verkeersfunctie ‘stromen’ is.

Verder is van belang:

 • Er zijn drie grote middelbare scholen in de buurt van de Thorbeckelaan: er zijn veel fietsende scholieren.
 • Uit onderzoeken blijkt dat er relatief weinig autoverkeer maar relatief veel fietsverkeer is.
 • Er rijden verschillende buslijnen, zowel op de Thorbeckelaan zelf als deze kruisend.
 • Er kruisen twee belangrijke fietsroutes deze weg: bij de Groen van Prinsterersingel (bij de voormalige Noorderzon) en bij De Savornin Lohmansingel (vlakbij het van Hogendorpplein).
 • De verkeerssituatie rond het van Hogendorplein is onoverzichtelijk.

Door bewoners en fietsersbond zijn vele knelpunten benoemd. Belangrijk is vooral dat op de Thorbeckelaan de auto’s en fietsers te dicht bij elkaar komen en dat de inrichting van de weg niet optimaal is.

 

Mogelijke aanpassingen

De gemeente Gouda heeft vijf varianten laten uitwerken. Bij alle varianten staat het optimaliseren van de fietsstroken centraal. Bij de verschillende aanpassingen en mogelijkheden gelden, aldus de gemeente, overigens richtlijnen van het CROW: fietspaden en oversteekplaatsen bijvoorbeeld moeten aan bepaalde wettelijke vereisten voldoen. Ook moet met de kosten rekening worden gehouden.

Op bijgevoegde werktekening is bijvoorbeeld variant twee te zien. De fietspaden zijn gescheiden en bij De Savornin Lohmansingel is het fietspad naar achter de bushalte verlegd.

De eerste algemene indruk is dat herinrichting van de Thorbeckelaan effectiever is dan snelheidsbeperkende maatregelen. Vooral met het beter scheiden van het autoverkeer en het fietsverkeer kan er al veel worden gewonnen. Dat kan met een duidelijke markering of scheiding, zoals kleine ‘varkensruggetjes’ of met een ‘schrikstrook’ in het wegdek. Of door het fietspad te verhogen, zodat auto’s niet op het fietsdeel kunnen komen, en omgekeerd, dat fietsers niet op het autowegvak kunnen komen.

 

Aandachtspunt is nog de fietsverbinding noord-zuid over Groen van Prinsterersingel: er zijn plannen om dit een hoofdfietsroute te maken. De oversteekplaats op de Thorbeckelaan bij de vroegere Noorderzon, waar bovendien ook veel bussen rijden, moet dan veiliger worden.

 

Hoe verder

De verschillende varianten worden nu uitgewerkt, waarbij de suggesties en opmerkingen van de deelnemende partijen zo veel mogelijk worden meegenomen.

Hoe veiliger, hoe meer maatregelen nodig maar ook hoe duurder de plannen. Momenteel is de gemeente Gouda bezig met een nieuw verkeerscirculatieplan (VCP) voor heel Gouda. Op basis daarvan zal de gemeenteraad (financiële) keuzes moeten maken. De vraag is of de Thorbeckelaan in deze afweging wordt meegenomen of dat het een apart project blijft. Ook moet dan blijken hoeveel (extra) geld er beschikbaar is voor de Thorbeckelaan.

 

Afsluitend

Het lijkt ons niet meer dan logisch dan dat er spoedig effectieve maatregelen op de Thorbeckelaan komen en dat dit project gewoon doorgaat. Voor het Bewonersplatform Gouda Noord staat vooral voorop dat er een veilige scheiding komt tussen het autodeel en het fietsdeel.

 


Mobiliteitsplan vastgesteld: aanpak Graaf Florisweg  (september 2017)

De gemeenteraad heeft donderdagavond 21 september het nieuwe Mobiliteitsplan vastgesteld.

In het uitvoeringsprogramma is ook Gouda Noord genoemd. Op de agenda van 2020 staat gepland: “Stadsstraten 30 km/uur en fietsvoorzieningen op de route Graaf Florisweg- Statensingel: meer ruimte voor de fietser creëren. Door ruimtegebrek zal hier een keuze worden gemaakt om de snelheid van het autoverkeer te verlagen ten gunste van de fietser. Aansluitend op maatregel 36. Resultaat: uitgewerkt plan, kostenoverzicht en uitvoering.”

U kunt alles nalezen op Raadsvergaderingen (zie link hieronder, kies 20 september en dan agendapunt 9).

Wij houden u op de hoogte.

https://www.gouda.nl/ris/Raadsinformatie/Raadsvergaderingen/Raadsvergaderingen (zie woensdag 20 september 2017, agendapunt 9)

 


Zienswijze Bewonersplatform Gouda Noord op concept mobiliteitsplan  (maart 2017)

De gemeente Gouda maakt dit jaar een nieuw concept verkeersplan voor de stad. Het gaat om wegen, fietsveiligheid, bereikbaarheid, parkeren, enz., enz.  Als Bewonersplatform Gouda Noord hebben wij een zienswijze ingediend. Deze is mede gebaseerd op een bewonersbijeenkomst en een bewonersenquête van het Bewonersplatform Gouda Noord, en op de zienswijze van bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck. Het gaat om verkeersknelpunten in de wijk en over wat bewoners belangrijke verkeersthema’s vinden in hun wijk (nr. 1 staat fietsveiligheid). Wij hopen dat de gemeenteraad bij het vaststellen van het definitieve mobiliteitsplan rekening houdt met Gouda Noord.

Zienswijze op concept mobiliteitsplan gemeente Gouda van Bewonersplatform Gouda Noord

Zienswijze op concept mobiliteitsplan gemeente Gouda van stichting bewonersorganisatie wijkteam Plaswijck 2

 


Ontwerp-Mobiliteitsplan 2017-2026  (januari 2017)

Bericht van de gemeente Gouda:

“Hoe kan Gouda ook in de toekomst als stad in beweging blijven? Het nieuwe Mobiliteitsplan geeft daar antwoord op. Belangrijke aandachtspunten zijn méér ruimte voor de fiets, betere bereikbaarheid en doorstroming, versterken van leefbaarheid en duurzaamheid. Gouda is een compacte stad en daarom is het belangrijk om efficiënt met ruimte om te gaan en slim te investeren om de stad gezond en in beweging te houden. In het ontwerp-Mobiliteitsplan 2017-2026 komen alle vormen van vervoer aan bod. Daarbij is een goede balans gezocht in de verdeling van ruimte voor autoverkeer en langzaam verkeer, tussen bereikbaarheid en leefbaarheid en verkeersveiligheid. Om de fietsvoorzieningen te verbeteren moet het autoverkeer wel in juiste banen geleid worden. Sommige routes moeten verbeteren en op andere moet er meer prioriteit komen voor fietsers en voetgangers. Kortom er zijn ook belangrijke keuzes en afwegingen nodig.”

Het concept plan is beschikbaar via de website van de gemeente Gouda: http://www.gouda.nl/Bestuur_en_organisatie/Publicaties_en_besluiten/Gemeentenieuws_in_krant/Ter_inzage_leggingen/Mobiliteitsplan

Als bewonersplatform zullen we een zienswijze op dit concept mobiliteitsplan indienen, dit mede op basis van eerdere bewonersenquêtes. Aan deze zienswijze wordt nu de laatste hand gelegd.

 


Nieuw Mobiliteitsplan voor Gouda  (november 2015)

De gemeente Gouda is begonnen met het opstellen van een nieuw Mobiliteitsplan.

De gemeente: “In 2007 is het laatste Mobiliteitsplan van de gemeente Gouda vastgesteld en zijn sindsdien veel nieuwe ontwikkelingen geweest in Gouda zelf maar ook op het gebied van mobiliteit algemeen. Het is daarom tijd voor het opstellen van een nieuw Mobiliteitsplan, dat nog niet gaat over gedetailleerde maatregelen, maar vooral over de koers die de gemeente met burgers en ondernemers wil inzetten.”

 

foto-nieuwe-mobiliteitsplan-gemeente-gouda

Wat is dat?

In Gouda zijn verkeer, vervoer en parkeren van grote invloed op de leefomgeving en het functioneren van de stad. De gemeente wil dan ook een nieuw Mobiliteitsplan opstellen, waarin staat hoe het verkeer en vervoer in de gemeente voor de komende vijf jaar geregeld moet worden, met een doorkijk naar 2025.

Het gaat daarbij, aldus de gemeente, “over alle vormen en doelgroepen van mobiliteit zoals: parkeren, voetgangers, fietsers, automobilisten en openbaar vervoer. ”

Hoofdthema’s zijn, aldus de gemeente Gouda:

 • leefbaarheid
 • bereikbaarheid
 • veiligheid
 • en duurzaamheid.

Hierbij wil de gemeente Gouda graag de ervaringen, meningen en ideeën uit de stad meenemen. Er is een Klankbordgroep samengesteld met afvaardigingen uit de stad. Als bewonersorganisatie nemen wij hieraan deel.

 

Planning

De bedoeling is dat het nieuwe Mobiltieitsplan in 2017 wordt vastgesteld.

 

Als bewonersorganisatie al jaren actief bij verkeersplannen

Bewoners vinden, zo blijkt elke keer weer, verkeer en mobiliteit en verkeersveiligheid belangrijk. Vandaar dat het Bewonersplatform Gouda Noord, samwn met bewoners en instellingen uit de wijk, haar input zal geven. Dit doet zij samen met bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck.

 

Waarom meedenken bij nieuwe Mobiliteitsplan?

 • Er spelen veel verkeerszaken in de regio, stad en wijk. Het is zaak dat de belangen van de wijk afdoende worden meegenomen.
 • Omdat bewoners verkeer(sveiligheid) belangrijk vinden, zo blijkt elke keer weer. Als bewonersorganisatie is het dan ook zaak de bewonersbelangen afdoende te behartigen.
 • Omdat er vele belangen en partijen zijn. Het is niet vanzelfsprekend dat wijk- en bewonersbelangen voldoende meewegen.
 • Omdat verkeersmaatregelen, als ze eenmaal genomen zijn, langdurig en veel effect hebben op de leefomgeving. Bezint eer ge begint dus.
 • Er komt letterlijk en figuurlijk veel op onze wijk af. Er zijn verschillende (regionale) plannen en ideeën, die de wijk er niet rustiger en zeker niet veiliger op zullen maken. Denk aan de doorsteken vanaf de Rondweg Reeuwijk naar onze wijk.

 

Bewonersenquête: welke suggesties hebt u en welke knelpunten ziet u?

Omdat bewoners verkeer belangrijk vinden en wij als bewonersorganisatie met vele verkeersprojecten bezig zijn (geweest), houden wij een bewonersenquête. Wij horen graag wat er bij u leeft, welke ontwikkelingen u ziet, welke knelpunten er zijn, en welke suggesties en oplossingen. Dat mag stadsbreed zijn, maar ook in uw eigen wijk, buurt of straat. De bewonersenquête onder bewoners van Plaswijck is inmiddels gesloten. Alle 400 inzenders veel dank voor hun goede reacties.

 

Vervolg

Mede op basis van de reacties zullen wij een zienswijze opstellen en deze indienen bij de gemeente. Uiteraard houden wij u op de hoogte.

 

Meedoen met onze verkeerscommissie

Indien u wilt meedenken en meeschrijven met de zienswijze, dan is dat uiteraard mogelijk. Wij zien graag mensen die zakelijk zijn en het wijkbelang voor ogen houden. U kunt via het contactformulier meer informatie krijgen.