Ruimtelijke Ordening

Planvorming en planuitvoering

Ruimtelijke ordeningszaken, vooral planvorming en planuitvoering, hebben altijd effect op de leefbaarheid en leefomgeving. Vaak gaat het om ingrepen in stad en wijk die te maken hebben met grond, gebouwen, wegen en functies. Het zijn ook vaak langdurige processen waarbij juridische zaken spelen. Er zijn verder veel partijen bij betrokken, de (financiële en maatschappelijke) belangen zijn groot en de maatregelen hebben veelal grote impact op leefbaarheid en leefomgeving.

Goede besluitvorming noodzakelijk

Het is juist dan zaak dat er een goede belangenafweging plaatsvindt -dus ook dat de belangen van bewoners worden meegewogen- en dat er een zorgvuldige besluitvorming plaatsvindt. Het is juist dan zaak dat er een goede belangenafweging plaatsvindt -dus ook dat de belangen van bewoners worden meegewogen- en dat er een zorgvuldige besluitvorming plaatsvindt.  Vooral een tijdige en goede communicatie met bewoners is essentieel. Dat geldt voor de wijk Gouda Noord natuurlijk vooral voor de herbestemming van de voormalige PWA-kazerne. Kortom, bij ruimtelijke ordeningszaken eerst denken en dan doen.

 


Herinrichting Willem en Marialaan  (2018)

De gemeente Gouda heeft besloten de Willem en Marialaan op te hogen, in nauw overleg met de winkeliers. Meer informatie is te vinden in onderstaande documenten waaronder onze vragen.

 

 

 

 

101631_TOE_Rapportage_verwerking_opmerkingen_VO_W+M-laan_20180904

101631_MEM_beantwoording_vragen_nav_toetsing_W+M-laan_wijkteam_20180904

198-TEK-001 CON1 Opbreektekening_20180502

 


Herinrichting Groen van Prinsterersingel  (2018)

Een deel van de Groen van Prinsterersingel wordt opgehoogd. Dit betreft het deel tussen de Calslaan en de Groenbrug bij het Omlooppad. Dit doet de gemeente omdat vanwege de bodemdaling de straat op grote delen flink is gezakt. Het ophogen van de openbare ruimte is nodig om wateroverlast nu te verhelpen en in de toekomst te voorkomen.

Meer informatie over de herinrichting (er zijn tevens parkeerplaatsen aangelegd) is te vinden op   https://www.gouda.nl/Inwoners/Wonen_en_verbouwen/Projecten/Ophoging_en_riool/Groen_van_Prinsterersingel

 

 

 

 

 


Herbestemming Graaf Florisweg  (2017)

Voor de voormalige Jozeflocatie aan de Graaf Florisweg 77 is een stedenbouwkundig plan opgesteld. Dit plan beoogt de herontwikkeling/transformatie van de voormalige ziekenhuislocatie naar wonen en zorgwonen.

Er staat uitgebreide documentatie op de website van de gemeente Gouda, zie voor een toelichting en de planbestanden  https://www.gouda.nl/Inwoners/Wonen_en_verbouwen/Bouwen_en_verbouwen/Ruimtelijke_plannen/Overzicht_ruimtelijke_plannen/Ter_inzage_legging_ontwerpbestemmingsplan_Jozeflocatie_Graaf_Florisweg_77