Resultaten bewonersenquête

Verantwoording

Tijdens de laatste december bewonersbijeenkomst is met een grote groep wijkbewoners uit Gouda Noord uitgebreid gesproken over de leefbaarheid in de wijk. Ook is een toen een bewonersenquête gehouden. Deze is ook gestuurd naar 170 bewoners waarvan wij het mailadres hadden. Met honderd reacties heeft 40% geantwoord, relatief gezien een mooi resultaat. In absolute aantallen is een hoger aantal natuurlijk altijd gewenst, maar als officieel bewonersplatform zijn we pas sinds kort bezig.

 

Opzet enquête

De enquête bestond uit 10 vragen, verdeeld over de categorieën:

·         Herbestemming pwa-kazerne

·         Zorg & welzijn in de wijk

·         Verkeer en mobiliteit

·         Veiligheid

·         Burgerparticipatie

 

Wat gaan we hiermee doen?

Met de uitkomsten zullen wij met de andere wijkpartners -gemeente, politie, woningcorporatie, sociaal team, zorginstellingen, enz. en uiteraard medebewoners- gericht wijkzaken gaan oppakken.

 

Voorkeur voor zorg en wonen bij antwoorden herbestemming PWA kazerne

De wethouder zei in december open te staan voor burgerinitiatieven bij de herbestemming van de pwa-kazerne. Vandaar dat wij in de enquête bewoners hebben gevraagd uit 16 mogelijke functies van de herbestemming (zie afbeelding), waarvan ze maximaal er 3 konden aanvinken. Duidelijk blijkt dat de voorkeur uitgaat naar vier thema’s, die wij in het vervolgoverleg met de gemeente zullen toelichten:

□     Senior appartementen

□     Levensloopbestendige woningen

□     Zorg en welzijn: zorginstellingen; sociaal team noord; wijkspreekuur; buurtzorg

□     Wonen: vrije sector en huur

 

 

 

Zorg en welzijns-voorzieningen in de buurt: gemengde uitkomsten

Op de vraag welke zorgvoorzieningen gewenst of nodig zijn resulteerde een opvallend gemengd beeld: ca. de helft had géén behoefte aan (extra) voorzieningen op dit gebied zoals maaltijdvoorziening of preventief medisch onderzoek, de andere helft daarentegen miste een sociale ontmoetingsruimte in de wijk en vooral een wijkspreekuur voor zorg en veiligheid.

 

Verkeer en mobiliteit: wat vinden bewoners belangrijk

Wat zijn volgens uw de belangrijkste verkeersthema’s in Gouda Noord? Uit 23 verkeersthema’s (zie afbeelding) konden bewoners er maximaal 3 opties aanvinken. Hieronder de totaalscores. Ook hier blijkt weer dat enkele thema’s er uit springen. Het zijn bekende scores die ook uit bewonersenquêtes in andere wijken naar voren komen:

□     Fietsers: fietspaden en fietsveiligheid

□     Parkeren

□     30 km zones

□     Asociaal rijgedrag in de wijk

□     Wegligging, onderhoud wegen en fietspaden

De gemeente is bezig met het opstellen van een nieuw verkeerplan voor Gouda. Wij zullen de resultaten, samen met die van Bloemendaal en Plaswijck, inbrengen als zienswijze op het concept Mobiliteitsplan bij de gemeente Gouda.

 

 

Wat en waar zijn de verkeersknelpunten in de wijk?

Op deze vraag is uitgebreid geantwoord. Er zijn specifieke situaties benoemd, vooral op de Bodegraafsestraatweg (het deel dat door Gouda Noord loopt), verder bij de Calslaan de Groen van Prinstererlaan bij het scholengebied, en enkele punten op de Thorbeckelaan. Veel genoemd door bewoners van Gouda Noord was ook de verkeerssituatie op de Van Reenensingel. Deze punten zullen eveneens worden ingebracht bij de gemeente Gouda voor het nieuwe Mobiliteitsplan Gouda.

 

Veiligheid in de wijk: veel specifieke reacties

Gevraagd werd naar onprettige, onverlichte, enz. locaties in de wijk en/of locaties waar er regelmatig ongewenst gedrag of overlast is. Ook op deze vraag is relatief vaak heel specifiek geantwoord. Helaas zijn er toch enkele –nieuwe- overlastplaatsen benoemd. Bij twee locatie lijkt de situatie ernstig.

De resultaten zullen in vervolgoverleg met gemeente en wijkagenten worden besproken.

 

Deelnemen aan een whatsapp groep bij u in de buurt?

Er zijn al vele whatsapp groepen in Gouda: bewoners informeren elkaar over de veiligheid in de eigen buurt en krijgen informatie van de gemeente en politie. Eén op de drie bewoners die hebben gereageerd willen meedoen aan een whatsapp groep bij hun in de buurt. Een duidelijk signaal uiteraard. Deze bewoners krijgen informatie over de whatsapp groep bij hun in de buurt.

 

En ruime belangstelling om nieuwe whatsapp groep op te starten

Zeven bewoners willen graag een nieuwe whatsapp groep in hun eigen buurt opstarten. Uiteraard een goed resultaat. Zij krijgen meer informatie en een uitnodiging van de Gemeente en het Bewonersplatform Gouda Noord.

 

Ook veel belangstelling voor ‘Buurt Bestuurt’ in Gouda Noord

‘Buurt Bestuurt’ is gestart als proef in Plaswijck: bewoners krijgen daadwerkelijk inspraak bij toezicht en handhaving in de wijk door Politie en Stadstoezicht. Samen met bewoners, gemeente, woningcorporatie, wijkagenten, stadstoezicht bepalen het Buurt Bestuurt Comité de prioriteiten inde wijk, die dan daadwerkelijk en gezamenlijk aangepakt gaan worden. Er blijken 23 bewoners geïnteresseerd te zijn in een vervolg in Gouda Noord.

 

Burgerparticipatie: voldoende belangstelling!

Positief was ook dat zo’n tien medebewoners kenbaar maakten met het Bewonersplatform te willen meedenken en meedoen voor de leefbaarheid van de wijk. Zij krijgen uiteraard binnenkort een uitnodiging!

 

Vervolg

Zoals gezegd, het Bewonersplatform Gouda Noord zal de resultaten inbrengen bij gemeente en politie en zo hopelijk bijdragen aan een nog meer leefbare wijk. Uiteraard wordt u geïnformeerd over de vervolgstappen en over de komende vervolgbijeenkomsten.

 

Met vriendelijke groet,

Bewonersplatform Gouda Noord

Maart 2017