PWA-kazerne / Noordstaet

azc

 

 

 

 

 

 


Duidelijke keuze voor ontwerp de Vierhoeken

Tijdens de zeer druk bezochte bewonersbijeenkomst konden wijkbewoners stemmen op de drie ontwerpen voor ‘Noordstaet’. Met ruim 40 % van de stemmen is er een duidelijke voorkeur uitgesproken voor ontwerp  De Vierhoeken. Hieronder alvast een korte toelichting, een meer uitgebreide beschrijving volgt binnenkort.

 

Impressie huidige situatie

 

 

 

 

 

 

De Vierhoeken

Ook bij dit ontwerp is veel groen één van de uitgangspunten. Het ontwerp kenmerkt zich vooral door woningen aan de buitenrand, waarbij er (wijk)voorzieningen in het midden kunnen komen.

 

 

 

 

 

 

De Torens

 

 

 

 

 

 

 

Star Wars

 

 

 

 

 

 

 


Bewonersbijeenkomst 10 januari 2018 over onder andere herbestemmingsplan ‘Noordstaet’ voor PWA-kazerne

Graag nodigen wij alle medebewoners van Gouda Noord uit voor een wijkbijeenkomst over de leefbaarheid in de wijk. Agendapunten zijn onze ‘Noordstaet’ plannen voor de PWA-kazerne, veiligheid en whatsapp groepen in uw buurt, verkeersveiligheid, zorg & welzijn in de wijk en nieuws over het bewonersplatform zelf.

Plannen ‘Noordstaet’ voor de PWA kazerne

Vooral horen wij graag uw mening over de drie ontwerpen die zijn gemaakt voor ‘Noordstaet’, als alternatief voor de huidige kazerne. Het zijn ‘De Torens’, ‘Rechthoek’ en ‘Star Wars’.  Voor alle drie de ontwerpen geldt dat ze worden gekenmerkt door veel groen, duurzaamheid, zorgvoorzieningen en verbinding met de wijk en wijkbewoners, ook bij de verdere planvorming. Deze plannen zijn gemaakt samen met professionele partijen.

Locatie en tijd, informele nieuwjaarsreceptie na afloop

De bijeenkomst staat open voor alle bewoners van Gouda Noord die prijs stellen op praktische informatie en een inhoudelijke discussie. De datum is woensdag 10 januari 2018. Voor meer info zie de wijkflyer.

 


Start planvorming herbestemming PWA-kazerne  (oktober 2017)

Het Bewonersplatform Gouda Noord is met verschillende professionele partijen bezig met een herontwikkelingsplan voor de PWA-kazerne. Er is samenwerking gezocht met een projectontwikkelaar, architect, makelaar en vastgoeddeskundige. Ook is contact gelegd met de gemeente Gouda en het Rijksvastgoedbedrijf. De planvorming gaat om een goede woon-, zorg- en maatschappelijke invulling, die bovendien financieel solide onderbouwd is. In deze plannen zal de kazerne (moeten) worden gesloopt. Onze insteek is te  zorgen voor een passende invulling in de wijk en vooral voor afstemming mét en draagvlak ín de wijk. Uiteraard zijn er veel andere partijen, veel belangen en is er veel geschiedenis. Het is daarnaast een lange termijn project. Maar als BewonersPlatform zetten wij ons hiervoor graag in.

 


Goudse Waarden tijdelijk in PWA-kazerne  (31 mei 2017)

De Goudse Waarden gaat de komende twee jaar gebruik maken van de PWA-kazerne. Vanwege een grote verbouwing van het gebouw aan de Heemskerkstraat was de middelbare school op zoek naar tijdelijke huisvesting. Die is nu gevonden in de voormalige PWA-kazerne, waarvoor na het afblazen van de moskee en asielzoekerscenrum nog geen definitieve herbestemming was gevonden.
Het Bewonersplatform is over het gebruik door de Goudse Waarden positief. De school is onlosmakelijk en al lang verbonden met de wijk. De locatie Heemskerkstraat van de Goudse Waarden ligt vlakbij de PWA-kazerne. Voor alle scholieren en medewerkers betekent dit dus weinig aanpassingen. Een middelbare school past bovendien in de maatschappelijke bestemming die de kazerne heeft. Al met al een logische stap.
Het tijdelijk gebruik door de Goudse Waarden geeft bovendien alle betrokkenen de gelegenheid en de tijd om een blijvende en volwaardige herbestemming te onderzoeken.

Hierbij de brief van de gemeente Gouda: MEMO_GoudseWaarden_20170530

 


Bewonersenquête maart 2017: Voorkeur voor zorg en wonen bij antwoorden herbestemming PWA kazerne

De wethouder zei in december open te staan voor burgerinitiatieven bij de herbestemming van de pwa-kazerne. Vandaar dat wij in de enquête bewoners hebben gevraagd uit 16 mogelijke functies van de herbestemming (zie afbeelding), waarvan ze maximaal er 3 konden aanvinken. Duidelijk blijkt dat de voorkeur uitgaat naar vier thema’s, die wij in het vervolgoverleg met de gemeente zullen toelichten:

□ Senior appartementen

□ Levensloopbestendige woningen

□ Zorg en welzijn: zorginstellingen; sociaal team noord; wijkspreekuur; buurtzorg

□ Wonen: vrije sector en huur

 


Verrekening kosten naar COA  (december 2016)

De gemeente Gouda heeft de voorbereidingskosten die zij heeft gemaakt voor een AZC geclaimd bij het COA. Bijgaand de brief met info.

Raadsmemo claim voorbereidingskosten AZC naar COA

 


Geen asielzoekerscentrum ( AZC) in PWA-kazerne (1 november 2016)]

“Er komt geen asielzoekerscentrum (azc) in de PWA-kazerne in Gouda. Het COA heeft aan de gemeente Gouda laten weten geen toestemming te krijgen om het azc in Gouda door te zetten. “aldus de gemeente Gouda. Voor meer en uitgebreide informatie, zie http://www.gouda.nl/Inwoners/Zorg_welzijn/Voorbereidingen_asielzoekerscentrum_PWA_kazerne

 


Reactie Ombudsman op gang van zaken herbestemming PWA kazerne (20 september 2016)

De Nationale Ombudsman heeft diverse gesprekken gevoerd met bewoners en vertegenwoordigers van de gemeente Gouda. Aan de hand van deze gesprekken is een verslag opgemaakt. Dit verslag bevat een chronologische beschrijving van het proces rond de plannen voor de PWA-kazerne en van de manier waarop bewoners de verschillende stappen van de gemeente hebben ervaren. Op basis van het verslag heeft de Ombudsman een rapport opgemaakt met conclusies/bevindingen en aanbevelingen.

Link naar documenten op website gemeente Gouda

 


Concept bestuursovereenkomst over asielzoekerscentrum (9 mei 2016)

Voor een uitgebreid overzicht van alle relevante informatie over de onlangs opgestelde concept Bestuursovereenkomst over de komst van een asielzoekerscentrum in de voormalige PWA-kazerne, zie:

http://www.gouda.nl/Inwoners/Zorg_welzijn/Voorbereidingen_asielzoekerscentrum_PWA_kazerne

 

De gemeente Gouda wil een asielzoekerscentrum vestigen in de voormalige PWA-kazerne. Met deze nieuwsmail informeren wij bewoners van Gouda Noord over de laatste ontwikkelingen.

Concept bestuursovereenkomst gemeente Gouda en COA
Na consultatie van alle partijen en na onderhandeling met het COA heeft het College van Gouda met het COA onlangs een concept bestuursovereenkomst opgesteld. Deze bestuursovereenkomst regelt de afspraken over alle zaken rond het nieuwe asielzoekerscentrum.

Inbreng Bewonersplatform
Door het Bewonersplatform zijn zeven punten opgesteld voor het College om mee te nemen in het Bestuursakkoord. Voorop stond een goede borging van alle belangen, dus ook die van omwonenden. Zij hadden en hebben vragen, zorgen en twijfels over de gevolgen voor de leefbaarheid en veiligheid én over de opstelling van de gemeente zelf.
Als bewonersorganisatie nemen wij overigens een neutraal standpunt in. Er is ook geen bewonersenquête gehouden. Of wij voor of tegen een AZC zijn is dus niet aan de orde. Wel het is onze taak om in ieder geval te zorgen voor een tijdige en adequate communicatie met bewoners/betrokkenen is, voor een goede belangenafweging en voor een zorgvuldige besluitvorming.
Verder hebben wij gemerkt dat er bij veel bewoners bezorgdheid leeft over de komst van een asielzoekerscentrum. Dit mede na alle mediaberichten rond asielzoekers.

Resultaat: tevreden zij het met kanttekeningen
Inmiddels is een concept Bestuursovereenkomst gereed en het blijkt dat veel punten van het Bewonersplatform zijn overgenomen. Met het bereikte resultaat zijn wij tevreden, op onderdelen meer dan tevreden. Vooral op het punt van leefbaarheid en veiligheid zijn extra waarborgen ingebouwd. Er zijn verder verschillende evaluatiemomenten ingebouwd, zodat bijtijds kan worden bijgestuurd.

Echter zoals zo vaak bij ruimtelijke ordeningszaken: eerst zien en dan geloven. Zorgpunt is met name het COA zelf, dat zal moeten laten zien dat zij de afspraken kan en wil nakomen. Wat dat betreft zijn de belangrijke artikelen 14 en 15 nogal ruim geformuleerd. Hier ligt een taak voor de gemeenteraadsleden. Ook is het de vraag of bestaande regelingen voor planschadevergoeding voldoende financiële waarborgen bieden. Verder kunnen wij nog moeilijk peilen of er daadwerkelijk draagvlak en vertrouwen is bij burgers over dit onderwerp en over de gemeente.

Wij vonden de inbreng van de ambtenaren en de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Gouda in dit dossier goed, naar ons idee is daadwerkelijk gepoogd de belangen van ook omwonenden/bewoners te behartigen.

Vervolg: beheerplan en convenant
Als dit Bestuursakkoord wordt aangenomen zal worden begonnen met het opstellen van een Beheerplan en een Convenant. Hierin staan de afspraken die alle partijen (COA, gemeente, politie, scholen, organisaties, bewoners / Omwonendenoverleg, enz.) gaan maken over de leefbaarheid en veiligheid in de omgeving van het AZC, over de inrichting van de gemeentelijke projectorganisatie, de inzet van partijen en over de communicatie”.
Dit Beheerplan en dit Convenant zijn privaatrechtelijk van aard. Zij komen náást de bestuursrechtelijke afspraken zoals die worden vastgelegd in een Bestuursakkoord. Via deze twee sporen kunnen alle belangen goed worden afgewogen en bijgestuurd.

Gezocht vasthoudende wijkbewoners
Wij zoeken bewoners voor het Omwonendenoverleg die op gedegen en kritische wijze hiermee willen helpen. Juridische kennis is handig maar niet per se noodzakelijk. Voorop staat het algemeen belang. Er zal een privaatrechtelijk stichting worden opgericht om de positie van bewoners zo goed mogelijk te behartigen bij dit Convenant en Beheerplan.

Bewonersavond
Er is door het Bewonersplatform bij het laatste overleg met de gemeente er op aangedrongen dat bestuur, politiek en politie een informatieavond houden voor wijkbewoners. Het is zaak dat in dit dossier alle signalen en meningen worden gehoord.

Gemeenteraad deze week aan zet
De gemeenteraad van Gouda vergadert vanavond en woensdag over dit concept AZC-bestuursakkoord.

Afsluitend: lang traject met veel aspecten
Asielzoekersbeleid is vooral rijksbeleid. Dat betekent dat er veel zaken niet beïnvloedbaar zijn. Gegeven de omstandigheden ligt er evenwel een concept Bestuursovereenkomst dat recht lijkt te doen aan alle belangen. De praktijk zal echter uitwijzen hoe alle partijen zich houden aan de afspraken. De verwachting is dat de eerste instroom van asielzoekers in de 2e helft van 2017 zal plaatsvinden.

 


Opstellen bewonersadvies voor de nieuwe Bestuursovereenkomst (3 februari 2016)

Voor het Bewonersadvies, overigens zonder inhoudelijk standpunt maar wel lettend op een zorgvuldige communicatie, belangenafweging en procedure, zie advies-bewonersplatform-azc-gouda-03-02-2016  .