Doelstelling

 

Statutaire doelstellingen

De stichting heeft als doel et bevorderen van de leefbaarheid, leefomgeving en samenleving van de wijk Gouda Noord. Onder de doelstelling valt specifiek:

  • Het behartigen van de belangen van bewoners, bewonersorganisaties en andere belanghebbenden in Gouda Noord ten aanzien van de leefbaarheid.
  • Het bevorderen van de leefbaarheid van de wijk als het gaat om de leefomgeving en ruimtelijke ordening, met name dat een adequate belangenafweging en zorgvuldige besluitvorming plaatsvindt.
  • Het daar waar wenselijk of nodig de wijkbelangen behartigen in overleg met andere partijen zoals overheden en instellingen.
  • Zorgen voor een volwaardige herbestemming van de voormalige PWA-kazerne.

 

Specifieke aandachtspunten

Als stichting Bewonersplatform Gouda Noord, met een ervaren bestuur van betrokken bewoners en zonder winstoogmerk, streven wij naar een breed draagvlak in de wijk, een heldere en objectieve communicatie, het afwegen van alle belangen en een zorgvuldige besluitvorming. Wij zijn onafhankelijk, maar streven wel naar blijvend constructief overleg.