Verkeer

Mobiliteitsplan vastgesteld: aanpak Graaf Florisweg  (september 2017)

De gemeenteraad heeft donderdagavond 21 september het nieuwe Mobiliteitsplan vastgesteld.

In het uitvoeringsprogramma is ook Gouda Noord genoemd. Op de agenda van 2020 staat gepland: “Stadsstraten 30 km/uur en fietsvoorzieningen op de route Graaf Florisweg- Statensingel: meer ruimte voor de fietser creëren. Door ruimtegebrek zal hier een keuze worden gemaakt om de snelheid van het autoverkeer te verlagen ten gunste van de fietser. Aansluitend op maatregel 36. Resultaat: uitgewerkt plan, kostenoverzicht en uitvoering.”

U kunt alles nalezen op Raadsvergaderingen (zie link hieronder, kies 20 september en dan agendapunt 9).

Wij houden u op de hoogte.

https://www.gouda.nl/ris/Raadsinformatie/Raadsvergaderingen/Raadsvergaderingen (zie woensdag 20 september 2017, agendapunt 9)

 


Zienswijze Bewonersplatform Gouda Noord op concept mobiliteitsplan  (maart 2017)

De gemeente Gouda maakt dit jaar een nieuw concept verkeersplan voor de stad. Het gaat om wegen, fietsveiligheid, bereikbaarheid, parkeren, enz., enz.  Als Bewonersplatform Gouda Noord hebben wij een zienswijze ingediend. Deze is mede gebaseerd op een bewonersbijeenkomst en een bewonersenquête van het Bewonersplatform Gouda Noord, en op de zienswijze van bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck. Het gaat om verkeersknelpunten in de wijk en over wat bewoners belangrijke verkeersthema’s vinden in hun wijk (nr. 1 staat fietsveiligheid). Wij hopen dat de gemeenteraad bij het vaststellen van het definitieve mobiliteitsplan rekening houdt met Gouda Noord.

Zienswijze op concept mobiliteitsplan gemeente Gouda van Bewonersplatform Gouda Noord

Zienswijze op concept mobiliteitsplan gemeente Gouda van stichting bewonersorganisatie wijkteam Plaswijck 2

 


Ontwerp-Mobiliteitsplan 2017-2026  (januari 2017)

Bericht van de gemeente Gouda:

“Hoe kan Gouda ook in de toekomst als stad in beweging blijven? Het nieuwe Mobiliteitsplan geeft daar antwoord op. Belangrijke aandachtspunten zijn méér ruimte voor de fiets, betere bereikbaarheid en doorstroming, versterken van leefbaarheid en duurzaamheid. Gouda is een compacte stad en daarom is het belangrijk om efficiënt met ruimte om te gaan en slim te investeren om de stad gezond en in beweging te houden. In het ontwerp-Mobiliteitsplan 2017-2026 komen alle vormen van vervoer aan bod. Daarbij is een goede balans gezocht in de verdeling van ruimte voor autoverkeer en langzaam verkeer, tussen bereikbaarheid en leefbaarheid en verkeersveiligheid. Om de fietsvoorzieningen te verbeteren moet het autoverkeer wel in juiste banen geleid worden. Sommige routes moeten verbeteren en op andere moet er meer prioriteit komen voor fietsers en voetgangers. Kortom er zijn ook belangrijke keuzes en afwegingen nodig.”

Het concept plan is beschikbaar via de website van de gemeente Gouda: http://www.gouda.nl/Bestuur_en_organisatie/Publicaties_en_besluiten/Gemeentenieuws_in_krant/Ter_inzage_leggingen/Mobiliteitsplan

Als bewonersplatform zullen we een zienswijze op dit concept mobiliteitsplan indienen, dit mede op basis van eerdere bewonersenquêtes. Aan deze zienswijze wordt nu de laatste hand gelegd.

 


Nieuw Mobiliteitsplan voor Gouda  (november 2015)

De gemeente Gouda is begonnen met het opstellen van een nieuw Mobiliteitsplan.

De gemeente: “In 2007 is het laatste Mobiliteitsplan van de gemeente Gouda vastgesteld en zijn sindsdien veel nieuwe ontwikkelingen geweest in Gouda zelf maar ook op het gebied van mobiliteit algemeen. Het is daarom tijd voor het opstellen van een nieuw Mobiliteitsplan, dat nog niet gaat over gedetailleerde maatregelen, maar vooral over de koers die de gemeente met burgers en ondernemers wil inzetten.”

 

foto-nieuwe-mobiliteitsplan-gemeente-gouda

Wat is dat?

In Gouda zijn verkeer, vervoer en parkeren van grote invloed op de leefomgeving en het functioneren van de stad. De gemeente wil dan ook een nieuw Mobiliteitsplan opstellen, waarin staat hoe het verkeer en vervoer in de gemeente voor de komende vijf jaar geregeld moet worden, met een doorkijk naar 2025.

Het gaat daarbij, aldus de gemeente, “over alle vormen en doelgroepen van mobiliteit zoals: parkeren, voetgangers, fietsers, automobilisten en openbaar vervoer. ”

Hoofdthema’s zijn, aldus de gemeente Gouda:

  • leefbaarheid
  • bereikbaarheid
  • veiligheid
  • en duurzaamheid.

Hierbij wil de gemeente Gouda graag de ervaringen, meningen en ideeën uit de stad meenemen. Er is een Klankbordgroep samengesteld met afvaardigingen uit de stad. Als bewonersorganisatie nemen wij hieraan deel.

 

Planning

De bedoeling is dat het nieuwe Mobiltieitsplan in 2017 wordt vastgesteld.

 

Als bewonersorganisatie al jaren actief bij verkeersplannen

Bewoners vinden, zo blijkt elke keer weer, verkeer en mobiliteit en verkeersveiligheid belangrijk. Vandaar dat het Bewonersplatform Gouda Noord, samwn met bewoners en instellingen uit de wijk, haar input zal geven. Dit doet zij samen met bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck.

 

Waarom meedenken bij nieuwe Mobiliteitsplan?

  • Er spelen veel verkeerszaken in de regio, stad en wijk. Het is zaak dat de belangen van de wijk afdoende worden meegenomen.
  • Omdat bewoners verkeer(sveiligheid) belangrijk vinden, zo blijkt elke keer weer. Als bewonersorganisatie is het dan ook zaak de bewonersbelangen afdoende te behartigen.
  • Omdat er vele belangen en partijen zijn. Het is niet vanzelfsprekend dat wijk- en bewonersbelangen voldoende meewegen.
  • Omdat verkeersmaatregelen, als ze eenmaal genomen zijn, langdurig en veel effect hebben op de leefomgeving. Bezint eer ge begint dus.
  • Er komt letterlijk en figuurlijk veel op onze wijk af. Er zijn verschillende (regionale) plannen en ideeën, die de wijk er niet rustiger en zeker niet veiliger op zullen maken. Denk aan de doorsteken vanaf de Rondweg Reeuwijk naar onze wijk.

 

Bewonersenquête: welke suggesties hebt u en welke knelpunten ziet u?

Omdat bewoners verkeer belangrijk vinden en wij als bewonersorganisatie met vele verkeersprojecten bezig zijn (geweest), houden wij een bewonersenquête. Wij horen graag wat er bij u leeft, welke ontwikkelingen u ziet, welke knelpunten er zijn, en welke suggesties en oplossingen. Dat mag stadsbreed zijn, maar ook in uw eigen wijk, buurt of straat. De bewonersenquête onder bewoners van Plaswijck is inmiddels gesloten. Alle 400 inzenders veel dank voor hun goede reacties.

 

Vervolg

Mede op basis van de reacties zullen wij een zienswijze opstellen en deze indienen bij de gemeente. Uiteraard houden wij u op de hoogte.

 

Meedoen met onze verkeerscommissie

Indien u wilt meedenken en meeschrijven met de zienswijze, dan is dat uiteraard mogelijk. Wij zien graag mensen die zakelijk zijn en het wijkbelang voor ogen houden. U kunt via het contactformulier meer informatie krijgen.