Verkeer

 

VerkeersCirculatiePlan door de gemeente Gouda ingetrokken (november 2019)

Begin dit jaar heeft de gemeente Gouda een veelomvattend Verkeerscirculatieplan en Parkeerplan gepresenteerd. Recent heeft de wethouder echter besloten, na overleg met de gemeenteraad, om deze plannen terug te trekken. Er zal eerst een uitgebreide consultatieronden met de stad gaan plaatsvinden.

De gemeente: “Vele inwoners, organisaties en bedrijven hebben hun visie gegeven op het raadsvoorstel, door mondelinge bijdrages in de verkennende raadsbijeenkomst of doormiddel van brief aan de gemeenteraad. En hoewel er ook mensen heel blij waren met het idee van bijvoorbeeld een autoluwe binnenstad gaf het gebrek aan participatie in aanloop naar het verschijnen van dit voorstel de (negatieve) doorslag. De beweging om het voorstel van tafel te halen werd ingezet toen wethouder Hilde Niezen afgelopen woensdag de raad adviseerde het voorstel van de agenda te halen. De gemeenteraad ging hier in mee aangezien ook de raadsleden vonden dat het traject geen schoonheidsprijs verdiende. Het VCP zal met een nieuw raadsvoorstel, na een uitgebreide consulatie ronde met de stad, volgend jaar aan de raad aangeboden worden. Hierna kan het besluitvormingstraject in de gemeenteraad weer worden opgestart.”

Relevante links naar de gemeente Gouda en onze brief:

https://www.gouda.nl/Inwoners/Verkeer_en_vervoer/Mobiliteitsplan

https://www.gouda.nl/ris/Raadsinformatie/Ontmoet_de_raad/Digitale_nieuwsbrieven/Nieuwsbrief_11_november_2019/Het_raadsvoorstel_over_het_Verkeerscirculatie_plan_VCP_is_van_tafel

BPGNreactieVCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Start verkeersveiliger maken Thorbeckelaan  (mei 2019)

Breed overleg over verkeersveiliger maken Thorbeckelaan

Deze maand zijn de gemeente Gouda en betrokken partijen gestart met de herinrichting van de Thorbeckelaan. De partijen zijn de Leo Vromanschool, ondernemers van het Hogendorpplein, de Fietsersbond, Bewonersplatform Gouda Noord en bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck.

 

Aanpak hard nodig

Bij het eerste overleg hebben alle partijen serieus en uitgebreid de mogelijke oplossingen besproken om deze straat verkeersveiliger te maken. Dat is nodig ook. Aanleiding is het intrieste dodelijk ongeval van vorig jaar. Al zeer lang vormt de Thorbeckelaan een risicovolle straat wat betreft verkeersveiligheid.

 

Inventarisatie verkeerssituatie

Het verkeersbureau dat de gemeente heeft ingeschakeld benoemde eerst de situatie en problemen. De Thorbeckelaan heeft binnen Gouda de functie ‘stadsstraat’. Dat wil zeggen dat er een 50 km/uur regime geldt en dat deze straat in het hoofdwegennet dient als ‘gebiedsontsluitingsweg’ waarbij de verkeersfunctie ‘stromen’ is.

Verder is van belang:

 • Er zijn drie grote middelbare scholen in de buurt van de Thorbeckelaan: er zijn veel fietsende scholieren.
 • Uit onderzoeken blijkt dat er relatief weinig autoverkeer maar relatief veel fietsverkeer is.
 • Er rijden verschillende buslijnen, zowel op de Thorbeckelaan zelf als deze kruisend.
 • Er kruisen twee belangrijke fietsroutes deze weg: bij de Groen van Prinsterersingel (bij de voormalige Noorderzon) en bij De Savornin Lohmansingel (vlakbij het van Hogendorpplein).
 • De verkeerssituatie rond het van Hogendorplein is onoverzichtelijk.

Door bewoners en fietsersbond zijn vele knelpunten benoemd. Belangrijk is vooral dat op de Thorbeckelaan de auto’s en fietsers te dicht bij elkaar komen en dat de inrichting van de weg niet optimaal is.

 

Mogelijke aanpassingen

De gemeente Gouda heeft vijf varianten laten uitwerken. Bij alle varianten staat het optimaliseren van de fietsstroken centraal. Bij de verschillende aanpassingen en mogelijkheden gelden, aldus de gemeente, overigens richtlijnen van het CROW: fietspaden en oversteekplaatsen bijvoorbeeld moeten aan bepaalde wettelijke vereisten voldoen. Ook moet met de kosten rekening worden gehouden.

Op bijgevoegde werktekening is bijvoorbeeld variant twee te zien. De fietspaden zijn gescheiden en bij De Savornin Lohmansingel is het fietspad naar achter de bushalte verlegd.

De eerste algemene indruk is dat herinrichting van de Thorbeckelaan effectiever is dan snelheidsbeperkende maatregelen. Vooral met het beter scheiden van het autoverkeer en het fietsverkeer kan er al veel worden gewonnen. Dat kan met een duidelijke markering of scheiding, zoals kleine ‘varkensruggetjes’ of met een ‘schrikstrook’ in het wegdek. Of door het fietspad te verhogen, zodat auto’s niet op het fietsdeel kunnen komen, en omgekeerd, dat fietsers niet op het autowegvak kunnen komen.

 

Aandachtspunt is nog de fietsverbinding noord-zuid over Groen van Prinsterersingel: er zijn plannen om dit een hoofdfietsroute te maken. De oversteekplaats op de Thorbeckelaan bij de vroegere Noorderzon, waar bovendien ook veel bussen rijden, moet dan veiliger worden.

 

Hoe verder

De verschillende varianten worden nu uitgewerkt, waarbij de suggesties en opmerkingen van de deelnemende partijen zo veel mogelijk worden meegenomen.

Hoe veiliger, hoe meer maatregelen nodig maar ook hoe duurder de plannen. Momenteel is de gemeente Gouda bezig met een nieuw verkeerscirculatieplan (VCP) voor heel Gouda. Op basis daarvan zal de gemeenteraad (financiële) keuzes moeten maken. De vraag is of de Thorbeckelaan in deze afweging wordt meegenomen of dat het een apart project blijft. Ook moet dan blijken hoeveel (extra) geld er beschikbaar is voor de Thorbeckelaan.

 

Afsluitend

Het lijkt ons niet meer dan logisch dan dat er spoedig effectieve maatregelen op de Thorbeckelaan komen en dat dit project gewoon doorgaat. Voor het Bewonersplatform Gouda Noord staat vooral voorop dat er een veilige scheiding komt tussen het autodeel en het fietsdeel.

 


Mobiliteitsplan vastgesteld: aanpak Graaf Florisweg  (september 2017)

De gemeenteraad heeft donderdagavond 21 september het nieuwe Mobiliteitsplan vastgesteld.

In het uitvoeringsprogramma is ook Gouda Noord genoemd. Op de agenda van 2020 staat gepland: “Stadsstraten 30 km/uur en fietsvoorzieningen op de route Graaf Florisweg- Statensingel: meer ruimte voor de fietser creëren. Door ruimtegebrek zal hier een keuze worden gemaakt om de snelheid van het autoverkeer te verlagen ten gunste van de fietser. Aansluitend op maatregel 36. Resultaat: uitgewerkt plan, kostenoverzicht en uitvoering.”

U kunt alles nalezen op Raadsvergaderingen (zie link hieronder, kies 20 september en dan agendapunt 9).

Wij houden u op de hoogte.

https://www.gouda.nl/ris/Raadsinformatie/Raadsvergaderingen/Raadsvergaderingen (zie woensdag 20 september 2017, agendapunt 9)

 


Zienswijze Bewonersplatform Gouda Noord op concept mobiliteitsplan  (maart 2017)

De gemeente Gouda maakt dit jaar een nieuw concept verkeersplan voor de stad. Het gaat om wegen, fietsveiligheid, bereikbaarheid, parkeren, enz., enz.  Als Bewonersplatform Gouda Noord hebben wij een zienswijze ingediend. Deze is mede gebaseerd op een bewonersbijeenkomst en een bewonersenquête van het Bewonersplatform Gouda Noord, en op de zienswijze van bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck. Het gaat om verkeersknelpunten in de wijk en over wat bewoners belangrijke verkeersthema’s vinden in hun wijk (nr. 1 staat fietsveiligheid). Wij hopen dat de gemeenteraad bij het vaststellen van het definitieve mobiliteitsplan rekening houdt met Gouda Noord.

Zienswijze op concept mobiliteitsplan gemeente Gouda van Bewonersplatform Gouda Noord

Zienswijze op concept mobiliteitsplan gemeente Gouda van stichting bewonersorganisatie wijkteam Plaswijck 2

 


Ontwerp-Mobiliteitsplan 2017-2026  (januari 2017)

Bericht van de gemeente Gouda:

“Hoe kan Gouda ook in de toekomst als stad in beweging blijven? Het nieuwe Mobiliteitsplan geeft daar antwoord op. Belangrijke aandachtspunten zijn méér ruimte voor de fiets, betere bereikbaarheid en doorstroming, versterken van leefbaarheid en duurzaamheid. Gouda is een compacte stad en daarom is het belangrijk om efficiënt met ruimte om te gaan en slim te investeren om de stad gezond en in beweging te houden. In het ontwerp-Mobiliteitsplan 2017-2026 komen alle vormen van vervoer aan bod. Daarbij is een goede balans gezocht in de verdeling van ruimte voor autoverkeer en langzaam verkeer, tussen bereikbaarheid en leefbaarheid en verkeersveiligheid. Om de fietsvoorzieningen te verbeteren moet het autoverkeer wel in juiste banen geleid worden. Sommige routes moeten verbeteren en op andere moet er meer prioriteit komen voor fietsers en voetgangers. Kortom er zijn ook belangrijke keuzes en afwegingen nodig.”

Het concept plan is beschikbaar via de website van de gemeente Gouda: http://www.gouda.nl/Bestuur_en_organisatie/Publicaties_en_besluiten/Gemeentenieuws_in_krant/Ter_inzage_leggingen/Mobiliteitsplan

Als bewonersplatform zullen we een zienswijze op dit concept mobiliteitsplan indienen, dit mede op basis van eerdere bewonersenquêtes. Aan deze zienswijze wordt nu de laatste hand gelegd.

 


Nieuw Mobiliteitsplan voor Gouda  (november 2015)

De gemeente Gouda is begonnen met het opstellen van een nieuw Mobiliteitsplan.

De gemeente: “In 2007 is het laatste Mobiliteitsplan van de gemeente Gouda vastgesteld en zijn sindsdien veel nieuwe ontwikkelingen geweest in Gouda zelf maar ook op het gebied van mobiliteit algemeen. Het is daarom tijd voor het opstellen van een nieuw Mobiliteitsplan, dat nog niet gaat over gedetailleerde maatregelen, maar vooral over de koers die de gemeente met burgers en ondernemers wil inzetten.”

 

foto-nieuwe-mobiliteitsplan-gemeente-gouda

Wat is dat?

In Gouda zijn verkeer, vervoer en parkeren van grote invloed op de leefomgeving en het functioneren van de stad. De gemeente wil dan ook een nieuw Mobiliteitsplan opstellen, waarin staat hoe het verkeer en vervoer in de gemeente voor de komende vijf jaar geregeld moet worden, met een doorkijk naar 2025.

Het gaat daarbij, aldus de gemeente, “over alle vormen en doelgroepen van mobiliteit zoals: parkeren, voetgangers, fietsers, automobilisten en openbaar vervoer. ”

Hoofdthema’s zijn, aldus de gemeente Gouda:

 • leefbaarheid
 • bereikbaarheid
 • veiligheid
 • en duurzaamheid.

Hierbij wil de gemeente Gouda graag de ervaringen, meningen en ideeën uit de stad meenemen. Er is een Klankbordgroep samengesteld met afvaardigingen uit de stad. Als bewonersorganisatie nemen wij hieraan deel.

 

Planning

De bedoeling is dat het nieuwe Mobiltieitsplan in 2017 wordt vastgesteld.

 

Als bewonersorganisatie al jaren actief bij verkeersplannen

Bewoners vinden, zo blijkt elke keer weer, verkeer en mobiliteit en verkeersveiligheid belangrijk. Vandaar dat het Bewonersplatform Gouda Noord, samwn met bewoners en instellingen uit de wijk, haar input zal geven. Dit doet zij samen met bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck.

 

Waarom meedenken bij nieuwe Mobiliteitsplan?

 • Er spelen veel verkeerszaken in de regio, stad en wijk. Het is zaak dat de belangen van de wijk afdoende worden meegenomen.
 • Omdat bewoners verkeer(sveiligheid) belangrijk vinden, zo blijkt elke keer weer. Als bewonersorganisatie is het dan ook zaak de bewonersbelangen afdoende te behartigen.
 • Omdat er vele belangen en partijen zijn. Het is niet vanzelfsprekend dat wijk- en bewonersbelangen voldoende meewegen.
 • Omdat verkeersmaatregelen, als ze eenmaal genomen zijn, langdurig en veel effect hebben op de leefomgeving. Bezint eer ge begint dus.
 • Er komt letterlijk en figuurlijk veel op onze wijk af. Er zijn verschillende (regionale) plannen en ideeën, die de wijk er niet rustiger en zeker niet veiliger op zullen maken. Denk aan de doorsteken vanaf de Rondweg Reeuwijk naar onze wijk.

 

Bewonersenquête: welke suggesties hebt u en welke knelpunten ziet u?

Omdat bewoners verkeer belangrijk vinden en wij als bewonersorganisatie met vele verkeersprojecten bezig zijn (geweest), houden wij een bewonersenquête. Wij horen graag wat er bij u leeft, welke ontwikkelingen u ziet, welke knelpunten er zijn, en welke suggesties en oplossingen. Dat mag stadsbreed zijn, maar ook in uw eigen wijk, buurt of straat. De bewonersenquête onder bewoners van Plaswijck is inmiddels gesloten. Alle 400 inzenders veel dank voor hun goede reacties.

 

Vervolg

Mede op basis van de reacties zullen wij een zienswijze opstellen en deze indienen bij de gemeente. Uiteraard houden wij u op de hoogte.

 

Meedoen met onze verkeerscommissie

Indien u wilt meedenken en meeschrijven met de zienswijze, dan is dat uiteraard mogelijk. Wij zien graag mensen die zakelijk zijn en het wijkbelang voor ogen houden. U kunt via het contactformulier meer informatie krijgen.