Ruimtelijke Ordening

 

Planvorming en planuitvoering

Ruimtelijke ordeningszaken, vooral planvorming en planuitvoering, hebben altijd effect op de leefbaarheid en leefomgeving. Vaak gaat het om ingrepen in stad en wijk die te maken hebben met grond, gebouwen, wegen en functies. Het zijn ook vaak langdurige processen waarbij juridische zaken spelen. Er zijn verder veel partijen bij betrokken, de (financiële en maatschappelijke) belangen zijn groot en de maatregelen hebben veelal grote impact op leefbaarheid en leefomgeving.

 

Goede besluitvorming noodzakelijk

Het is juist dan zaak dat er een goede belangenafweging plaatsvindt -dus ook dat de belangen van bewoners worden meegewogen- en dat er een zorgvuldige besluitvorming plaatsvindt. Het is juist dan zaak dat er een goede belangenafweging plaatsvindt -dus ook dat de belangen van bewoners worden meegewogen- en dat er een zorgvuldige besluitvorming plaatsvindt.  Vooral een tijdige en goede communicatie met bewoners is essentieel.

Dat geldt voor de wijk Gouda Noord natuurlijk vooral voor de herbestemming van de voormalige PWA-kazerne. Kortom, bij ruimtelijke ordeningszaken eerst denken en dan doen.